Forum Διδασκαλία Εξετάσεις Αποτελέσματα

Τομέας Φυσικής
Ο Τομέας Φυσικής προσφέρει:
Όλα τα προπτυχιακά μαθήματα Φυσικής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Αυτά αποτελούνται από μια σειρά από θεμελιώδη μαθήματα Φυσικής για τα πρώτα 4 εξάμηνα, και για τις δύο Κατευθύνσεις, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένης Φυσικής, που αποβλέπουν στο να δώσουν στους σπουδαστές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις στη Φυσική κατά τρόπο μεθοδικό και επιστημονικά θεμελιωμένο. Στη συνέχεια διδάσκονται μια σειρά υποχρεωτικών μαθημάτων για την κατεύθυνση της Φυσικής, τα οποία ολοκληρώνουν τις απαραίτητες γνώσεις για ένα φυσικό, καθώς και το υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση σε βάθος των προχωρημένων μαθημάτων Φυσικής και των εξειδικευμένων κατ΄ επιλογήν μαθημάτων που προσφέρονται στα μεγαλύτερα εξάμηνα. Αυτά τα κατ΄ επιλογήν μαθήματα αποσκοπούν στο να προσφέρουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις (Ροές), όπως: Φυσική των Υλικών, Μηχανική των Υλικών, Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ, Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια, και Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.

Παράλληλα, ο Τομέας Φυσικής παρέχει:

* Έναν αριθμό μαθημάτων Γενικής Φυσικής για τα 2-4 πρώτα εξάμηνα της πολυτεχνικής εκπαίδευσης, που είναι υποχρεωτικά για τις περισσότερες των Σχολών του Ε.Μ.Π. Πρόκειται για θεμελιώδη μαθήματα, που αποβλέπουν στο να δώσουν στους φοιτητές βασικές επιστημονικές γνώσεις κατά τρόπο μεθοδικό και να τους εξοικειώσουν στον επιστημονικό τρόπο σκέψης. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί ένα στερεό υπόβαθρο για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει σε βάθος τα προχωρημένα τεχνικά μαθήματα, αλλά και για να έχει αργότερα στην επαγγελματική του σταδιοδρομία τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα νέα προβλήματα που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη.


* Έναν αριθμό κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων Φυσικής που διδάσκονται σε διάφορες Σχολές του Ε.Μ.Π. μετά το 3ο εξάμηνο και είναι προσαρμοσμένα στις ειδικότερες ανάγκες τους. Αυτά έχουν σκοπό να συνδέσουν μερικά τεχνολογικά μαθήματα με τη Φυσική και να τα στηρίξουν με πιο προχωρημένες και
εξειδικευμένες γνώσεις.


* Ορισμένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φυσικής γενικού χαρακτήρα, αλλά και ανωτέρου επιπέδου, τα οποία βοηθούν τον φοιτητή στη βαθύτερη κατανόηση άλλων μαθημάτων και στον επιστημονικό τρόπο σκέψης. Επίσης καλύπτουν το από παράδοση ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενός αριθμού φοιτητών του Ιδρύματος για τη Φυσική.


* Με επισπεύδοντα τον Τομέα Φυσικής του ΕΜΠ λειτουργεί επίσης διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην περιοχή «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» και «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις».


Ο Τομέας Φυσικής διαθέτει αξιόλογη εργαστηριακή υποδομή για την εκπαίδευση των φοιτητών σε σειρές εργαστηριακών ασκήσεων Μηχανικής, Ηλεκτρισμού, Κυματικής, Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής, Οπτικής, Φυσικής Λέιζερ κλπ. Διαθέτει ακόμη μια σημαντική υποδομή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αξιόλογο εργαστηριακό εξοπλισμό στις περιοχές της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, των Λέιζερ, της Φυσικής Υλικών, της Φυσικής Υπερήχων, της Βιοφυσικής κλπ., για τη διεξαγωγή έρευνας στις περιοχές αυτές. Επίσης, η βιβλιοθήκη του Τομέα διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων και περιοδικών.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Φυσικής είναι πολύ εκτεταμένες. Πολλές από αυτές γίνονται σε συνεργασία με άλλους Τομείς του Ε.Μ.Π. καθώς και με άλλα Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στον Τομέα Φυσικής υπάρχουν σήμερα ερευνητικές δραστηριότητες στις περιοχές:
* Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης.

* Φυσική Διηλεκτρικών.

* Φασματοσκοπία Raman.

* Θερμοφωταύγεια και Εξωηλεκτρονική Εκπομπή.

* Ανάπτυξη Συστημάτων Λέηζερ και Εφαρμογές των Λέηζερ.

* Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.

* Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών.

* Πυρηνική Φυσική.

* Μελέτη Κοσμικών Ακτίνων Υπερυψηλών Ενεργειών.

* Θεωρητική Ατομική και Μοριακή Φυσική.

* Ακουστική Ολογραφία και Δράση Υπερήχων στα Υλικά.

* Βιοφυσική.
Στοιχεία διοίκησης και πρόσβασης
Διευθυντής Ράπτης Ιωάννης
Webpage http://www.physics.ntua.gr/
e-mail imoraiti@central.ntua.gr
Τηλέφωνο 210 772 3009, 210 772 3032
Fax 210 772 3025
Διεύθυνση Τομέας Φυσικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πολυτεχνειούπολη,
157 80 Ζωγράφου, Αθήνα
Προσωπικό [69 μέλη από τα 210 της Σχολής]
Ομότιμος Καθηγητής Κώνστα Αμαλία
Τικτόπουλος Γεώργιος
Φίλιππας Αναστάσιος
Καθηγητής Αλεξόπουλος Θεόδωρος
Γαζής Ευάγγελος
Δρης ή Δρυς Εμμανουήλ
Ζάννη-Βλαστού Ρόζα
Ζουπάνος Γεώργιος
Κυριακόπουλος Ευθύμιος
Λιαροκάπης Ευθύμιος
Μοδινός Αντώνιος
Μπάκας Ιωάννης
Νικολαΐδης Κλεάνθης
Παπαγιάννης Αλέξανδρος
Παπαδοπούλου Θεοδώρα
Παπαντωνόπουλος Ελευθέριος
Παρασκευαΐδης Κωνσταντίνος
Πίσσης Πολύκαρπος
Σεραφετινίδης Αλέξανδρος
Τσιπολίτης Γεώργιος
Τσουκαλάς Δημήτριος
Φαράκος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Απέκης Λάζαρος
Βαρελογιάννης Γεώργιος
Ζεργιώτη Ιωάννα
Ζουμπούλης Ηλίας
Ήργες Νίκος
Κατσούφης Ηλίας
Κεχαγιάς Αλέξανδρος
Κόκκορης Μιχαήλ
Κουτσούμπας Γεώργιος
Μακροπούλου Μυρσίνη
Μαλτέζος Σταύρος
Μωυσίδης Παύλος
Νταουκάκη Δέσποινα
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Σωφρόνιος
Ράπτης Ιωάννης
Ράπτης Κωνσταντίνος
Τράκας Νικόλαος
Τσέτσερης Λεωνίδας
Φωκίτης Εμμανουήλ
Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής Γεωργακίλας Αλέξανδρος
Γιαννόπαπας Βασίλειος
Κουσουρής Κωνσταντίνος
Κυρίτσης Απόστολος
Παπαδημητρίου Δήμητρα
Πετρόπουλος Νικόλαος
Τσιγαρίδας Γεώργιος
Λέκτορας Βάρτζελη - Νικάκη Καλλιόπη
Βελέντζας Αθανάσιος
Ζαμαρίας Βασίλης
Οικονόμου Αγησίλαος
Πασιπουλαρίδης Παύλος
Πέογλος Βασίλειος
Ρούνη Παναγιώτα
Επιστημονικός Συνεργάτης Πιτλίγκερ Δημήτριος
Ε.Τ.Ε.Π. Κρεμιζής Παναγιώτης
Μιχαήλ Μαρίνα
Πιπερίγκου Μαρία
Ραζακιάς Κωνσταντίνος
ΙΔΑΧ Καρκάνης Ηλίας
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεμενετζής Χρήστος
Θεοδώνης Ιωάννης
Θύμη Σοφία
Μανωλάτου Κασσιανή
Μούρμουρας Δημήτριος